انجمن پژوهشگران، نویسندگان و مترجمان دانشگاه پارس برگزار می کند: رونمایی از کتاب عکاسی استاد صحتی؛ 

با حضور جمعی از اساتید عکاسی کشور