تازه های نشر

نوبت چاپ: اول
تعداد صفحه: 238
نوبت چاپ: اول
نویسنده: حمید دهقان پور
تعداد صفحه: 228
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمود گلابچی، مجتبی امیری
تعداد صفحه: 378
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: کریستی گینز، بهشید حسینی، نسترن رضوی
تعداد صفحه: 200
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: مریم محبوبی، نارملا حامد یزدان
تعداد صفحه: 200
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدجواد صافیان، فلورا بیابانی
تعداد صفحه: 110
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: فرهبد حیدری، منصور یگانه، نادیا خدیو گلستانی
تعداد صفحه: 450
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمود گلابچی، آیدا زینالی فرید
تعداد صفحه: 190
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمود گلابچی، آیدا زینالی فرید
تعداد صفحه: 630
نوبت چاپ: اول
نویسنده: وحید احدنژاد
تعداد صفحه: 420
نوبت چاپ: اول
نویسنده: محمود گلابچی
تعداد صفحه: 336

پر فروش ترین ها

آموزش جامع و پروژه محور تویین موشن
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحه: 238
بیان و معانی در فیلم نامه نویسی
نوبت چاپ: اول
نویسنده: حمید دهقان پور
تعداد صفحه: 228
ایستایی و فن ساختمان جلد اول
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمود گلابچی، مجتبی امیری
تعداد صفحه: 378
معماری عاملی شفا بخش برای کودکان اوتیسمی
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: کریستی گینز، بهشید حسینی، نسترن رضوی
تعداد صفحه: 200
سیر تحول لباس کودکان و نوجوانان در ایران
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: مریم محبوبی، نارملا حامد یزدان
تعداد صفحه: 200
گادامر برای معماران
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمدجواد صافیان، فلورا بیابانی
تعداد صفحه: 110
تغییر شکل معماری
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: فرهبد حیدری، منصور یگانه، نادیا خدیو گلستانی
تعداد صفحه: 450
3- معماری داخلی هند
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمود گلابچی، آیدا زینالی فرید
تعداد صفحه: 190
سبک شناسی معماری داخلی - ژاپن ، یونان ، هند
نوبت چاپ: اول
نویسندگان: محمود گلابچی، آیدا زینالی فرید
تعداد صفحه: 630
شناخت و ارزیابی الماس
نوبت چاپ: اول
نویسنده: وحید احدنژاد
تعداد صفحه: 420
4- معماری داخلی و تزئینات ایران ( از آغاز تا دوره ی اسلامی )
نوبت چاپ: اول
نویسنده: محمود گلابچی
تعداد صفحه: 336