نحوه ارسال اثر

 

نحوه ارسال اثر به مرکز انتشارات

 

- با عنایت به اینکه در حال حاضر انتشار اثر با مشارکت مالی نویسندگان انجام می‌شود، ارسال هر نوع اثری تنها با تقاضای نویسنده به همراه بارگذاری فایل کامل اثر در این سامانه انجام می‌شود. شایان‌ذکر است تمام فرایندهای تدوین اثر در این سامانه انجام می‌شود.

 

- در هنگام ثبت و ارسال اثر در سامانه تدوین مبلغ5 ‌میلیون ریال (معادل پانصد هزار تومان) بابت هزینه‌های اولیه توسط پدیدآورندگان به‌حساب دانشگاه واریز می‌شود و در صورت انصراف ایشان از ادامه تدوین اثر و یا عدم پذیرش اثر توسط داور و ویراستار علمی، هزینه مزبور به پدیدآورندگان عودت نخواهد شد.

 

نحوه انجام خدمات علمی اثر

 

- ارزیابی علمی آثار ثبت‌ شده در سامانه انتشارات، توسط داوران و ویراستاران علمی پیشنهادی گروهها یتخصصی  انجام می‌شود.

 

- به‌منظور حفظ کیفیت محتوایی آثار منتشره دانشگاه، فرایند داوری برای همه آثار و فرایند ویراستاری علمی برای آثار درسی (در صورت اعلام متقاضی که اثر بر اساس سر فصل درسی تدوین می‌شود) انجام و حق الزحمه داور و ویراستار علمی، توسط دانشگاه  پرداخت می‌شود.

 

- چنانچه اثر توسط داور یا ویراستار علمی مورد تأیید علمی قرار نگیرد، با درخواست نویسنده و موافقت انتشارات، اثر مجدداً داوری و ویراستاری علمی می‌شود. بدین منظور با عنایت به مصوبه هیئت‌رئیسه هزینه‌های داوری و ویراستاری مجدد، توسط نویسندگان پرداخت می‌شود.

 

نحوه انجام خدمات فنی نشر و چاپ اثر

 

- بعد از تأیید اثر توسط داور و ویراستار علمی، انجام خدمات فنی نشر و تأمین هزینه‌های آن (شامل ویرایش ادبی، ویرایش فنی، نمونه‌خوانی، صفحه‌آرایی و طراحی جلد) بر عهده پدیدآورندگان است. بدیهی است انتشارات کمال همکاری را با نویسندگان برای انجام این خدمات خواهد داشت.

 

- هزینه‌ چاپ حداقل 50 نسخه از چاپ اول اثر (در چاپ اول 5 نسخه متعلق به نویسندگان و 30 نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذی‌ربط) توسط پدیدآورندگان تأمین و به‌حساب دانشگاه پرداخت می‌شود. بدیهی است چاپ نسخه‌های بیشتر با نظر نویسندگان انجام خواهد شد.

 

نحوه پرداخت حق‌التألیف به پدیدآورندگان

- عقد قرارداد و پرداخت حق‌الزحمه پدیدآورندگان بر اساس آخرین مصوبات هیئت ‌امنا و هیئت ‌رئیسه دانشگاه انجام می‌شود.

 

هزینه‌های انتشار اثر برای نویسندگان

با عنایت به ضوابط و مقررات دانشگاه پارس در حال حاضر هزینه‌های انتشار یک کتاب 100 صفحه‌ای در قطع وزیری (به عنوان یک کتاب نمونه) به ازای هر صفحه در حدود 20 هزار تومان و در مجموع در حدود سه میلیون تومان بابت چاپ 35نسخه (5 نسخه متعلق به نویسندگان و 30نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذیربط) است که در سه مرحله به شرح زیر توسط نویسندگان پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است به غیر از مرحله اول مبالغ مندرج در مراحل دوم و سوم بطور تقریبی است و مبلغ دقیق آن‌ها در هنگام انجام خدمات با توجه به تعداد صفحات کتاب محاسبه می‌شود.

مرحل اول:

مبلغ پانصد هزارتومان در هنگام ارسال اثر به مرکز انتشارات به عنوان هزینه پذیرش اثر

- در صورت انصراف نویسندگان از ادامه تدوین کتاب و یا عدم پذیرش کتاب توسط داور و ویراستار علمی، هزینه مزبور به پدیدآورندگان عودت نخواهد شد.

مرحله دوم:

مبلغ پانصد هزار تا یک میلیون تومان بابت ویرایش ادبی، نمونه خوانی، صفحه آرایی و طراحی جلد، بعد از تایید اثر توسط داور و ویراستار علمی اثر

- با عنایت به ضوابط و مقررات دانشگاه حق الزحمه داوران و ویراستاران علمی توسط دانشگاه پرداخت می‌شود.

مرحله سوم:

مبلغ پانصد هزار تومان بابت چاپ حداقل 35 نسخه از اثر بعد از اخذ مجوزهای انتشار از مراجع ذ‌‌ی‌ربط (چاپ 35نسخه از اثر الزامی است و چاپ نسخه‌های بیشتر با نظر نویسندگان است)

- لازم به ذکر است 5 نسخه از اثر چاپ شده متعلق به نویسندگان و 30نسخه متعلق به دانشگاه برای ارائه به مراجع ذی‌ربط است.