تعداد عنوان ها: 6
پیش بینی عملکرد پروژه
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر امیر فرجی
500,000
دیوارهای سبز در ساختمان های بلند
آقای پیام بهرامی؛ آقای متین علاقمندان؛ خانم راضیه نیل فروشان
2,950,000
سیستم های ساختمانی
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر کتایون تقی زاده؛ دکتر محمدرضا گلابچی
980,000
مبانی و اصول مدیریت پروژه و ساخت
دکتر محمود گلابچی؛ دکتر سید ضیاء حسینی
1,890,000
مدیریت ایمنی پروژه با رویکرد پروژه های ساختمانی
دکتر محمود گلابچی؛ آقای مجتبی امیری
500,000
مدیریت ساخته ها در استانداردهای جهانی
دکتر محمود گلابچی؛ آقای محسن منفرد
550,000