تعداد عنوان ها: 7
ساختن و شکستن گرید
آقای تیموتی سامارا؛ خانم نسترن صدیقیان؛ خانم مهگان فرهنگ
1,980,000
سیر تحول لباس کودکان و نوجوانان در ایران
خانم مریم محبوبی؛ خانم نارملا حامد یزدان
450,000
شخصیت پردازی در هنر های تجسمی
خانم شیما اثنی عشری
795,000
شناخت و ارزیابی الماس
آقای وحید احدنژاد
2,480,000
عکاسی به روایت تبریز
آقای بهزاد صحتی
240,000
مسکات از دیدگاه نشانه شناسی
خانم نسرین صدیقیان حکاک؛ خانم شیما اثنی عشری
795,000
معماری عکاسی
آقای بهزاد صحتی
500,000